Portada > Notícies
Notícies del municipi
FESTES MAJORS LA GALERA 2017
 
JOAN LLEIXÀ, Campió Individual de Bitlles de Catalunya 2017
Borsa de treball de peó de brigada
Per acord de la Junta de Govern de data 1 de juny de 2017 s'han aprovat les bases reguladores per a la constitució d'una borsa de treball de peó de brigada de l'Ajuntament de la Galera, mitjançant concurs de mèrits (grup equiparable a AP), per a la selecció del personal que ha d'ocupar el lloc de treball de peó de brigada, en règim de personal laboral temporal.

Borsa de treball de socorristes per a la piscina municipal


Per Decret de l'Alcaldia núm. 34/2017, de 10 de maig, s'han aprovat les bases reguladores per a la constitució d'una borsa de treball de socorristes per a la piscina municipal de la Galera, mitjançant concurs de mèrits (grup equiparable a C2), per a la selecció del personal que ha d'ocupar els dos llocs de treball de socorrista aquàtic, en règim de personal laboral temporal.

Podeu consultar les Bases i obtenir el model de sol·licitud accedint al següent enllaç:
https://www.seu-e.cat/web/lagalera/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convocatories-de-personal

En el mateix enllaç trobareu l'anunci d'aprovació de la relació provisional d'admesos i exclosos, nomenament del tribunal qualificador i determinació de la data de valoració dels mèrits.
Pla Local de Joventut de la Galera 2017-2019


Per acord del Ple municipal, adoptat en sessió ordinària de 30 de març de 2017, s'ha aprovat inicialment el Pla Local de Joventut de la Galera 2017-2019.

Es sotmet el Pla a un període d'informació pública de trenta dies hàbils, mitjançant exposició dels corresponents anuncis en el tauler d'anuncis de la Corporació, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com a la pàgina web de l'Ajuntament.

Durant aquest període, l'expedient i el text íntegre del Pla estaran disponibles a l'Ajuntament, dins l'horari d'atenció al públic, per la seva consulta.
Subvencions destinades a esportistes locals de la Galera, any 2017


Per acord del Ple municipal, adoptat en sessió ordinària de 30 de març de 2017, s'han aprovat inicialment les bases específiques reguladores de subvencions destinades a esportistes locals de la Galera, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2017.


Tant les bases com la resta de l'expedient es sotmeten a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Durant aquest període, l'expedient i el text íntegre de les bases reguladores de la subvenció estaran disponibles a l'Ajuntament, dins l'horari d'atenció al públic, per la seva consulta.
SUBVENCI√ď LLAR D'INFANTS
La Diputació de Tarragona, en el marc del Programa extraordinari de suport als centres de primer cicle de titularitat municipal, ha concedit una subvenció de 10.360,00€ a l’Ajuntament de la Galera.

Subvencions de Caràcter Excepcional
La Diputació de Tarragona, en el marc de la línia de subvencions de caràcter excepcional, ha aprovat una subvenció de 2.649,89€ per a la realització del projecte “Reparacions al cementiri de la Galera” (línia C).


Subvenció Consultoris Mèdics

La Diputació de Tarragona ha aprovat una subvenció de mil set-cents seixanta-nou euros amb tres cèntims (1.769,03€) per finançar les despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals per l’any 2016.

Subvenció Institut Català de les Dones


L’Institut Català de les Dones, en data 15 de desembre de 2016,ha aprovat una subvenció de mil tres-cents vint-i-tres euros (1.323,00€) a l’Ajuntament de la Galera per finançar les despeses del projecte “Mou-te la Galera”, en el marc de l’Eix 5 - Qualitat de vida i cohesió social- Actuació: Foment de l’esport entre les dones del Pla Local de Dones de la Galera.


  Suggeriments  Nota Legal