Portada > Notícies
Notícies del municipi
Subvencions destinades a esportistes locals de la Galera, any 2017


Per acord del Ple municipal, adoptat en sessió ordinària de 30 de març de 2017, s'han aprovat inicialment les bases específiques reguladores de subvencions destinades a esportistes locals de la Galera, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2017.


Tant les bases com la resta de l'expedient es sotmeten a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Durant aquest període, l'expedient i el text íntegre de les bases reguladores de la subvenció estaran disponibles a l'Ajuntament, dins l'horari d'atenció al públic, per la seva consulta.  Suggeriments  Nota Legal